конференция автобусни превозвачи

Писмо относно невъзможността за стартиране на тол системата

ДO ГОСПОДИН БОЙКО БОРИСОВ,

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ГР. СОФИЯ, БУЛ. „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР ДОНДУКОВ“ №1

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

 С писмо изх. № 005 от 06.02.2020г. на Конфедерация на автобусните превозвачи бяхте уведомен, че във връзка с предстоящото въвеждане на тол-системата на 01.03.2020г. бранша не може да оборудва превозните си средства с бордови устройства, тъй като националните доставчици на услугата (НДУ) не са обявили цени за закупуването им.

Обръщаме се отново към Вас, защото  сме изключително притеснени от факта, че до старта на системата остават броени дни, а към днешна дата само 7 000 превозни средства са оборудвани, по данни на Агенцията „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Няма техническа възможност за оборудването на още 70 000 превозни средства в рамките на оставащия период. Освен това сме изправени и пред друг проблем, който излагаме пред Вас:

  1. Националните доставчици на услуги (НДУ) ни предоставиха възможност за сключване на договори и оборудване с бордови устройства едва на 19.02.2020 г., десет дни преди старта на системата. В общите условия за предоставяне на тази услуга, срокът за доставка е 20 календарни дни. Реално, дори и да приемем условията, които ни се предлагат, ние нямаме техническата възможност до 01.03.2020 г. да оборудваме всички превозни средства, ползватели на услугата.
  2. За да можем да оборудваме МПС с бордови устройства, националните доставчици на услуги ни предоставиха бланков договор, който поставя пред нас неизгодни и неприемливи условия, противоречащи на сключените с Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) договори за извършване на услуга по електронно събиране на такси за изминато разстояние на ползватели на платената пътна мрежа. Предложеният договор е със срок на действие две години, като при предсрочно прекратяване, ползвателят на услугата дължи неустойка в размер на абонаментните такси, предвидени за ползване на устройствата до края на срока. Така предложените условия, създават монопол на пазара. Дори и да се сключат договори от АПИ с други доставчици на услугата, пазара ще бъде затворен за срок от две години, което е недопустимо.
  3. За да се ползват бордовите устройства, националните доставчици на услуги изискват от потребителите /превозвачите/ да заплащат месечна абонаментна такса. Съгласно общите условия на АПИ, неразделна част от сключените с доставчиците договори, предоставянето на бордови устройства на ползвателите на услугата, следва да бъде с възможност за тяхното закупуване или отдаването им под наем. АПИ никъде не е  предоставила право и възможност да се начислява „абонамент“ за ползването на устройствата. Средствата, предвидени за обслужването на тол-системата, в т.ч. и на бордовите устройства, са в размер на 7% от събраните суми и са регламентирани в сключения между страните договор, като извършването на услугата от Националните доставчици е от името и за сметка на АПИ. Предоставяните бордови устройства са средство за отчитане на изминатото разстояние и не следва да генерират допълнителен разход за ползвателите на услугата, нито допълнителен приход за националните доставчици на услуги. В конкретния случай е налице нарушаване на договорните отношения между АПИ и НДУ, като агенцията следва да предприеме необходимите мерки във връзка с неправомерните действия на НДУ.
  4. По отношение на маршрутните карти Ви обръщаме внимание, че същите не функционират коректно и задават маршрути, които са забранени за движение на тежкотоварни автомобили над 12т.

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

Така предложените ни условия от националните доставчици на услуги са крайно неизгодни, както за превозвачите, така и за крайните потребители, защото всяко оскъпяване на услугата би се отразило на крайната цена на транспорта.  Освен това, считаме за недопустимо, при условие, че държавата, във Ваше лице, предприе действия по плавното въвеждане на тол-системата, чрез намаляване на обхвата и цените за ползването ѝ, в настоящия момент, националните доставчици на услуги да манипулират пазара и да начисляват такси, които не са предвидени в договорите им и нямат правно основание за начисляването им. Това означава, че те неправомерно ще черпят блага в частен интерес и ще се обогатят неоснователно, за сметка на потребителите на услугата.

В тази връзка, молим за Вашата компетентна намеса за решаването на поставения проблем, с оглед на предстоящото въвеждане на тол-системата, считано от 01.03.2020 г.

Приложение:

  1. Копие от писмо до „Интелигентни трафик системи“ АД и „Конкорд смарт инфраструктура“ АД, национални доставчици на услуги (НДУ) с дата 24.02.2020г.;
  2. Копие от писмо изх.№005от 06.02.2020г.;
  3. Копие от отговор на Агенция „Пътна инфраструктура“ с изх. № 53-00-147 от 13.02.2020г. във връзка с горепосоченото писмо;
  4. Копие от писмо до Министъра на регионалното развитие и благоустройство с дата 24.02.2020г.

С Уважение,

Асоциация на българските предприятия за международни превози и пътищата
Камара на автомобилните превозвачи в България
Конфедерация на автобусните превозвачи
Национално сдружение на българските превозвачи
Съюз на международните превозвачи
Българско обединение на шофьорите
Национално сдружение на българските спедитори

24.02.2020г., гр. София                                                          

 30,994 total views,  64 views today

Сподели:

Оценете тази публикация
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Сродни публикации