УСТАВ

УСТАВ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ЗА ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ“

Приет на Учредително Събрание, състояло се в гр. София на 27.01.2012 г.

Основни цели на сдружението

Чл. 6. Цели на  Сдружението

-да организира и изпълнява програми и проекти за развитие по фондовете на Европейския съюз

-да спомага за регулиране на отношенията между превозвачите и Министерството на транспорта и съобщенията.

-да спомага за създаването на гъвкави и надеждни финансови условия при отношенията на превозвачите с Банки, Небанкови финансови институции, юридически и физически лица;

-да защитава позицията на своите членове при приемане на нормативни актове, касаещи дейността на превозвачите;

-да сформира консултантски екипи за комплексно обучение на превозвачите с цел оптималното ползване на съответните технологии и облекчен обмен на кадри;

-да организира издаването на печатни издания, които да съдържат информация, касаеща дейността на участниците в съюза;

-да бъде гарант за качеството и целевото ползване на предоставените ресурси и дарения.

Средства за постигане на целите на сдружението

Чл. 7. Средствата с които сдружението ще постига своите цели са:

–  като осъществява връзка, взаимодействие и взаимопомощ между членовете си;

– съгласува и кординира интересите на членовете си при осъществяваната от тях дейност;

– изготвя мотивирани и обосновани становища по проекти за нормативни актове, регламентиращи пътническия транспорт и правата на превозвачите;

– създава собствена информационна система за събиране на професионална, техническа, търговска, правна и икономическа информация;

– съдейства за изучаването на българския и международен опит в областта на транспорта и правата на пътниците;

– регулиране на отношенията между членовете на Федерацията и Министерството на транспорта и съобщенията;

– организиране на издаването на печатни издания; организиране на пресконференции и други публични прояви, приходи от собствена стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност.

II. ЧЛЕНСТВО

Членски права и задължения

Чл. 8. (1) Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица.

Член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

Член на сдружението може да бъде всяко пълнолетно лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

Чл. 9. Всеки член на сдружението има право:

да участвува в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;

да бъде избиран в неговите органи на управление;

да бъде информиран за дейността на сдружението;

Чл. 10. Всеки член на сдружението е длъжен:

  1. да внася ежегодно членския си внос;
  2. да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;
  3. да работи за увеличаване на имуществото на Сдружението и издигане на неговия обществен авторитет.

Чл. 11. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права не може да бъде предоставено на другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Придобиване на членство

Чл. 12. Членовете на Сдружението се приемат от Общото събрание. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет и препоръка от поне един член на Сдружението. Управителният съвет разглежда молбата задължително в едномесечен срок и внася кандидатурата в Общото събрание. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

Имуществени вноски на членовете

Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер на Общото събрание, което посочва в решението си и начина на внасянето им.

Встъпителната вноска е в размер както следва:

  • за физически лица в размер на 10 лева / десет лева/
  • за юридически лица и сдружение с нестопанска цел в размер на 50 лева

Членският внос се заплаща до 15-то число на месец януари за текущата година

Прекратяване на членство

Чл. 13. (1) Членството се прекратява:

– с едностранно писменно волеизявление, отправено до Управителния съвет на Федерацията;

–   със смъртта или поставянето под пълно запрещение;

–   с изключване като член;

–   с прекратяването на юридическото лице-член на сдружението;

–   при отпадане поради невнасяне на установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността на Федерацията ;

–    с прекратяване на Федерацията;

Чл.14. (1) Член на Сдружението може да бъде изключен с решение на Общото събрание по предложение на Управителния съвет когато:

–   нарушава предвидените в чл. 10 задължения;

–  извършва други действия, които правят по-нататъшното му членство във Федерацията несъвместимо.

(2) При маловажни случаи на нарушения по чл.10, Управителния съвет определя с решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите последици, при неспазване на който прави предложението за изключване.

Чл.15. (1) Отпадането се констатира, когато член на Сдружението:

–   не е внесъл или е просрочил  9 /девет/ вноски от членския си внос

–   е преустановил участието си в дейността на Сдружението, като не е присъствал на повече от две последователни заседания на Общото събрание без уважителни причини.

(2) Горните обстоятелства се констатират от Управителния съвет по документите на Сдружението, който докладва отпадането на Общото събрание и го отразява в документацията на Съюза.

Чл.16. При прекратяване на членството Сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски. Прекратилият членството си член на Сдружението е длъжен да направи ( внесе ) просрочените имуществени вноски за периода на членството му.

Loading