Предложение от Сдружение автотехнически експерти по пътна безопасност

ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ ДО:

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Г-Н ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ КЪМ НС

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ МИНИСТЪР НА ФИНАНСИИТЕ

Г-Н МЛАДЕН МАРИНОВ МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Г-Н РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА,

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА Г-Н ЕМИЛ ДИМИТРОВ

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Г-ЖА ПЕТЯ АВРАМОВА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Г-Н ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

Г-ЖА МАЛИНА КРУМОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Г-Н ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Г-Н БОЙКО РАНОВСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Г-Н ПЕТЪР ГОРНОВСКИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ

ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

 

Г-Н ПАСКАЛ ЖЕЛЯЗКОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Г-Н МИРОСЛАВ МАРИНОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Г-Н ГЕОРГИ КОСТОВ

ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно: Реализиране на кохерентен контрол свързан е пътната безопасност в Република България. Създаване на стандарти: ,,Крайпътен специализиран контрол“, и „Контрол на транспортните предприятия“, „Контрол на технически пунктове“, „ Сервизи за автомобили “ и „ Учебни центрове

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Правителството на Република България осъществи няколко начални стъпки в стремежа си да приложи активна политика за повишаване на пътната безопасност, като:

 • Създаде „Държавно обществената консултативна комисия“ по проблемите на безопасността на движението по пътищата – тази комисия бе натоварена с координационни задачи на междуведомствено равнище;
 • Създаде Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, която да ръководи, координира и контролира дейностите по пътна безопасност;
 • Прие „Национална стратегия за пътна безопасност“;
 • Прие „План за действие за подобряване безопасността на движението 2020“;
 • Даде възможност на браншовите организации да изложат своите виждания и направят предложение за реализацията на стратегическата за Република България цел: „Повишаване на безопасността на движението по пътищата“.

Отчитайки волята на Правителството за работа в тази посока, ние от Сдружение автотехнически експерти по пътна безопасност бихме искали да привнесем помощ, тъй като независимо от старанието да се синхронизира нормативната уредба с главната цел, независимо от усилията да се реализира координация между отделните ведомства и подведомствени структури, натоварени с функции от спектъра на пътната безопасност, независимо от осигуреното бюджетно и европейско финансиране за създаване на единна система на мониторинг и контрол, резултатът до тук е крайно негативен с тренд на нарастване в отрицателна посока, на който реален измерител са жертвите на пътя.

Системата за обучение на кандидат водачи в България, все още е изключително „пропуклива“, като младите водачи, участници в пътното движение са без необходимите знания и подготовка. На фона на възможностите, които с днешна дата предоставят безкрайните форми на финансиране за бизнеса по линия най – малко на конкурентоспособността, отсъствието на качествени проверки на превозните средства в техническите пунктове и сервизи за ремонтна дейност не се оправдава с нежеланието и невъзможността да бъдат вложени ресурси (материални и човешки) от страна на бизнеса, а е продукт от липсата на яснота и контрол за и върху тези дейности. Не на последно място трябва да отчетем, че за постигането на основната цел – безопасност на пътя, стои и желанието, и интереса на участниците в транспортния бранш. За Бизнеса хаотичността на регламентите и начина на тяхното прилагане е финансова загуба, а за държавата ощетяване на бюджета.

Администрациите в Република България, които регулират пазара в областта на транспорта и пътната безопасност, предлагащи различни административни услуги и регулации, чрез издаване на разрешения и лицензи за осъществяване на различни по вид дейности, са в конфликт на интереси, като веднъж предлагат различни административни услуги и регулации, а в същото време сами трябва да се контролират и да отчитат поредните фиктивни резултати от извършени проверки.

Извършваните до момента контролни действия от различните видове служби за контрол на пътя и в транспортните предприятия, по никакъв начин не гарантират на бизнеса една лоялна конкуренция.

Намалено е доверието на обществото към институциите осъществяващи контрол и проверки свързани с пътната безопасност. Не са достатъчни действията на контролните органи за защита интересите на бизнеса и регулирането на пазара, като създадената нелоялната конкуренция на пазара е пряко е свързана с безопасността на движението.

Множеството различни служби за контрол, както на пътя, така и в дружествата извършващи различни видове услуги свързани с пътната безопасност, чрез многократни проверки от различни институции, формират устойчива корупционна среда, в която бизнеса неминуемо попада и голяма част от него е склонен да участва в нерегламентирани действия с едната единствена цел, а именно да съществува на пазара.

Зад всички твърдения в горното, стои не само статистика, телевизионни репортажи, трайна обществена нагласа, враждебен бизнес климат, влошен политически имидж, корупция, а най-вече човешки съдби и животи.

Ние от Сдружение автотехнически експерти по пътна безопасност считаме, че усилията за отстраняване на дефицита в институционалната рамка са важно, но недостатъчно условие по пътя за постигане на целите за пътна безопасност. Това е стратегическа задача, която всички осъзнаваме, че изисква време за реализация. Към момента обаче, съществуващите правила следва да бъдат използвани по възможно най- добър начин за отстраняване на фрагментарността и прехвърляне на отговорност, а именно с координация на контрола върху съществуващите правила.

В ТАЗИ ВРЪЗКА ПРЕДЛАГАМЕ:

 1. На първи етап да бъдат допълнени функциите на специализираната администрация в Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, чрез създаване на допълнително звено ЕДИНЕН КОНТРОЛЕН ОРГАН за осъществяване на специализирани задълбочени, крайпътни проверки на превозните средства и проверки на транспортните предприятия, учебните центрове, пунктовете за технически прегледи на превозните средства, сервизите за ремонт на превозните средства, като всички тези проверки са свързани с пътната безопасност и конкурентостта в транспортния бранш. Реалното изпълнение на конкретни мерки и задачи, може и следва да се изпълнява в рамките на функциите и правомощията на съответните компетентни за отделните елементи органи. Такъв е подходът възприет от Швеция, довел до драстично намаляване на смъртните случаи при пътно транспортни произшествия.
 2. На следващ етап ЕДИННИЯ КОНТРОЛЕН ОРГАН да бъде изведен като самостоятелна вертикална структура на пряко подчинение на Министерски съвет. Комплексният характер на политиката изисква партньорство и сътрудничество, тъй като нито едно ведомство не може да се справи с тази задача самостоятелно. Критичен фактор за постигането на заложените резултати е осигуряването на устойчиво и предвидимо финансиране. Наличието на достатъчен финансов ресурс за изпълнение на мерки и квалификация за подобряване на пътната безопасност. Превантивните дейности са критично важни за постигането на реални резултати, чрез системни мерки и инициативи насочени към всички елементи на системата. Международният опит определя и друг важен фактор за успеха на тази политика, а именно тя да се основава на обективни данни и постоянен мониторинг на постигането на резултатите и ефективността на предприетите мерки. Пример в Европа е службата за контрол във Германия – „Bundesamtes fur Guterverkehr“ (BAG).
 3. Предложението е да се създаде единен контролен орган , експертния състав в който, да се състои от инспектори, които понастоящем са служители на всичките тези ведомства и институции, осъществяващи контрол свързани с пътната безопасност. Същите биха могли да се преназначат в новосъздадения Орган, като след извършване на анализ относно неговите функционалности, да бъдат предприети и конкретни действия за оптимизиране и прецизиране на точния брой служители, като по този начин не само няма да е необходимо предвиждането на средства за заплащане на новоназначени служители, но и ще бъдат направени значителни бюджетни икономии, което от своя страна би довело до повишаване на досегашните възнаграждения на инспекторите. Тази мярка би намалило и предпоставките за корупция и финансова зависимост.

Създаването на единен контролен орган е с ясните цели:

 • Повишаване на безопасността на движението по пътищата;
 • Единни проверки по различните направления, завишават качеството и ефективността;
 • Регулиране на пазара в транспортния бранш. Намаляване на броя на самите проверки. Намаляване на корупционните практики;
 • Облекчаване на транспортния бизнес, без необходимостта за извършване на многократни проверки от различни служби за контрол (както знаем в Република България са повече десет),
 • Намалява нелоялната конкуренция, не само в браншовете свързани с пътната безопасност, а като цяло в икономиката на страната.

Оставаме в готовност и на разположение да защитим и развием предложената от нас концепцията.

Свали като пдф ТУК

 5,227 total views,  2 views today

Сподели:

Оценете тази публикация
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Сродни публикации