съюз такси

Отворено Писмо от Съюз такси

ОТВОРЕНО ПИСМО

относно

РАЗБИРАНЕТО и ПРАКТИКАТА

на

СЪЮЗ ТАКСИ, НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ,

БРАНШОВА КАМАРА НА ТАКСИМЕТРОВИТЕ ВОДАЧИ И ПРЕВОЗВАЧИ,

АСОЦИАЦИЯ НА ТАКСИМЕТРОВИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ

 Уважаеми дами и господа от всички институции и медии,

 Нашето разбиране и нашата практика по въпроса с издаването на РАЗРЕШЕНИЯТА за таксиметров превоз на пътници от Дирекциите „ТРАНСПОРТ” на съответните общини след 01.04.2016 г. (когато влязоха в сила новите промени в ЗМДТ, ЗКПО, ЗДДФЛ и ЗАП), произтичащи от срещите и разговорите ни с народните представители от КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ, както и с тези от КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ към НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, произтичащи и от поредицата от срещи с Министъра на транспорта (винаги в присъствието на Изпълнителния директор на ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСРАЦИЯ” както и на директорите на дирекции към агенцията, с отношение по въпроса, между които Дирекция „ПРАВНА”) са:

  1. РАЗРЕШЕНИЕТО се издава на таксиметров автомобил, а не на таксиметров шофьор за дейността ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ, предвид на което в един таксиметров автомобил има САМО ЕДИН ТАКСИМЕТРОВ АПАРАТ и той се фискализира на ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ (ДЗЛ) на таксиметровия автомобил.
  2. ДЗЛ или това лице, на което се фискализира таксиметровият апарат в таксиметровия автомобил е или ПРЕВОЗВАЧА или ВОДАЧА, който извършва дейността за своя сметка от името на регистрирания превозвач, които са ТЪРГОВЦИ, вписани в ТЪРГОВСКИЯ или БУЛСТАТ регистъра на Агенцията по вписвания. ПРЕВОЗВАЧЪТ може да бъде физическо или юридическо лице, а ВОДАЧЪТ – само физическо лице (едноличен търговец или с регистрация, включваща трите имена, ЕГН и БУЛСТАТ номера на търговеца). Като търговци, всички изброени ДЗЛ имат правото да назначават шофьори на трудов договор, с произтичащите от това задължения към НОИ.
  3. Плащането на ДАНЪКА ЗА ДЕЙНОСТТА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ, явяващ се АЛТЕРНАТИВЕН ДАНЪК (алтернативен на ЗКПО и ЗДДФЛ, но не и на ЗДДС), се извършва от ПРЕВОЗВАЧА (за да не се налага разкарването на 30 000 ДЗЛ вместо 1 000 ПРЕВОЗВАЧА). При наличието на ВОДАЧ, който извършва дейността за своя сметка от името на регистриран ПРЕВОЗВАЧ, този данък се плаща от ПРЕВОЗВАЧА, а се осчетоводява от ВОДАЧА и при годишното счетоводно приключване тези пари фигурират само в паричния поток на ПРЕВОЗВАЧА, тъй като при него те са само „транзитни”.
  4. За уреждането на тези и всички други отношения между ПРЕВОЗВАЧА и ВОДАЧА законодателят е предвидил тъй наречения „ДОГОВОР” между тях със свободен текст.

Проблемите по този един от тридесетте пункта на плащания с различна периодичност (от един ден до една година) от ДЗЛ на таксиметровия автомобил идват от ТЪЛКУВАНИЯТА на различните „експерти” от съответните институции, за да може всеки да има за ОСНОВАНИЕ съответното ТЪЛКУВАНИЕ, забравяйки, че над всичко е конституцията, а подчинени на нея са законите и произтичащите от тях наредби, при равенство на законите. От тук следва, че в търговския обект ТАКСИМЕТРОВ АВТОМОБИЛ има само един таксиметров апарат, а в РАЗРЕШЕНИЕТО за таксиметров превоз на пътници следва да се изписват само наименованието и ЕДИННИЯТ ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД (ЕИК) на ПРЕВОЗВАЧА, ако той е ДЗЛ или наименованията и ЕИК на ПРЕВОЗВАЧА и на ВОДАЧА ако последният извършва дейността за своя сметка от името на регистрирания превозвач.

Ще Ви припомним ИСТОРИЯТА И РАЗВИТИЕТО НА БРАНША „ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ” по възможно най-краткия начин, за да Ви улесним в пренастройката Ви към него от гледна точка на бъдещото му съществуване. Тук няма  РАБОТОДАТЕЛИ и РАБОТНИЦИ, а ПРЕВОЗВАЧИ и ВОДАЧИ (браншовите организации защитаваме интересите на едните или на другите или на едните и другите, като например организацията, на която аз съм председател, търсейки баланса на интересите между превозвачите и водачите, отчитайки, че в 80% от случаите интересите им се припокриват). ПРЕВОЗВАЧИТЕ са ОРГАНИЗАТОРИТЕ на дейността: (изграждат или създават във времето марката на транспортната компания; диспечерските пунктове; телефоните за връзка; мобилните приложения; предоставяните на клиента услуги; сервизното обслужване на таксиметровите автомобили; франчайзовите отношения; в повечето случаи са посредници на лизинговите или застрахователните отношения; здравните кабинети; клубовете за релаксация; заведенията за бързо хранене; гаражи с определен капацитет; организацията на инспекторите или бригадирите; счетоводното или  правното обслужване на компанията и шофьорите; ВСК за шофьорите и тяхното документално обслужване и т.н. и прочие, но най-важното – те представляват десетките, стотиците или хиляди данъчно-задължени лица пред ДЪЖАВАТА или ОБЩИНАТА, т.е. последните разговарят с един вместо с десетки, стотици или хиляди данъчно-задължени лица). ВОДАЧИТЕ са ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ на дейността: (таксиметровите автомобили в повече от 90% от случаите са или тяхна собственост или те са техни лизингополучатели при разсрочена във времето собственост, т.е. те ги обгрижват за своя сметка; таксиметровите апарати са собственост на данъчно-задължените лица, а последните са или ВОДАЧИТЕ  или ВЪНШНИ ДЗЛ, при които ВОДАЧИТЕ се наемат с автомобилите си и като ШОФЬОРИ на трудов договор от гледна точка на 2 от 30 свои задължения – ЛИЧНИТЕ ДАНЪЦИ и ОСИГУРОВКИ – т.е. за 28 свои задължения (виж ЗАБЕЛЕЖКАТА) с различна периодичност от един ден до една година те плащат като попове, в т.ч. и ДДС върху плащанията, а личните си данъци и осигуровки или ги плащат като попове в качеството си на САМООСИГУРЯВАЩИ СЕ или им ги плащат КУХИТЕ ДЗЛ, т.е. не ги плащат). Поправката Вълков/Михов целеше КУХИТЕ ДЗЛ да станат и КУХИ ПРЕВОЗВАЧИ, т.е. в държавата и общините да не постъпват никакви ДАНЪЦИ и ОСИГУРОВКИ. Поправката Стоянова/Иванов/Ташков целеше и наложи в държавата да постъпват около 15 000 000 лв. от ДАНЪЦИ и да се плащат ОСИГУРОВКИ от ДЗЛ, защото не ВОДАЧИТЕ, а ЛИЦАТА (физически или юридически), но не КУХИ, а РЕАЛНИ, плащат ОСИГУРОВКИТЕ и ДАНЪЦИТЕ (алтернативен данък върху дейността таксиметров превоз на пътници) на ВОДАЧИТЕ.

ЗАБЕЛЕЖКА:

1/горива; 2/авточасти; 3/сервизно обслужване; 4/окабеляване на таксиметров апарат/черешки/табела „ТАКСИ“; 5/ обслужване на таксиметров апарат/черешки/табела „ТАКСИ“; 5/ метеорологични проверки – задължителни или при повреди в таксиметровия апарат; 6/ окабеляване на таблет/и и инсталиране на мобилни приложения; 7/ ремонти на таблети; 8/ закупуване и периодично подновяване на: чохъл за таксиметровия апарат; фактурник на ДЗЛ; табела „НЕ РАБОТИ“; пътна книжка; стойка за служебни карти; стойка за визитки; стойка за таблет; стойка за таксиметровия апарат; 9/ закупуване и периодично подновяване на атласи за града и за страната; 10/ закупуване и периодично подновяване на стикерите на автомобила; 11/ боядисване и периодично пребоядисване след ПТП на автомобила или за подновяването му; 12/ ежедневна хигиена на автомобила (прахосмукачка/препарат/изплакване) и периодично или предизвикано освежаване на тапицерията и салона в т.ч. периодично закупуване на освежители и почистващи препарати за салона и за външната жълта боя; 13/ периодични и предизвикани медицински прегледи на шофьорите; 14/ периодични и предизвикани месечни технически прегледи, както и полугодишни такива на автомобила; 15/ винетни такси; 16/ периодични вноски за КАСКО на автомобила; 17/ периодични вноски за „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ на автомобила; 18/ периодични вноски по застраховка „ЗЛОПОЛУКА“ на местата в автомобила; 19/ ежеседмични лизингови вноски за автомобила; 20/ ежеседмични арендни вноски за автомобила; 21/ ежемесечни франчайзови вноски за автомобила; 22/ периодични глоби по актове или фишове на външните или вътрешните контролни органи; 23/ периодични вноски по данък МПС; 24/ периодични такси за паркиране на автомобила; 25/ периодично закупуване на течност за чистачки; 26/ периодично закупуване на антифриз; 27/ периодично закупуване на спирачна течност; хидравлична течност; масло за двигателя; масло за скоростната кутия; 28/ проверка и доливане на фреон за климатичната инсталация; 29/ годишен алтернативен данък; 30/ периодични осигурителни вноски.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ:

1/ Почти няма шофьор без платени здравни осигуровки (по ЕГН контролният орган винаги може да провери здравноосигурителния му статос по всяко време и на всяко място); 2/ Ако нещо не се плаща от повечето шофьори и от техните ДЗЛ – то това са само пенсионните осигуровки – НЕ ЖЕЛАЯТ ДА ПЛАЩАТ КАТО САМООСИГУРЯВАЩИ СЕ ИЛИ НА ТРУДОВ ДОГОВОР ВЪРХУ МИНИМАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД или МИНИМАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА (защото не могат да си позволят друго) и накрая ДА ПОЛУЧАВАТ МИНИМАЛНА ПЕНСИЯ – предпочитат без пенсия и работа до смърт – ето това е истината за всеки българин и в това число таксиметров шофьор; 3/ Всеки шофьор продължава да плаща само здравни осигуровки и след пенсионирането си в случаите, когато продължава да работи като таксиметров шофьор; 4/ Всеки външен наблюдател може и констатира само и единствено този факт – НЕПЛАЩАНЕТО НА ПЕНСИОННИ ОСИГУРОВКИ – и като наш враг казва – АМА ТАКСИМЕТРОВИТЕ ШОФЬОРИ НЕ ПЛАЩАТ НИЩО – напротив – ТАКСИМЕТРОВИТЕ ШОФЬОРИ ПЛАЩАТ ЕДИНСТВЕНИ ВСИЧКО ИЗБРОЕНО ПО–ГОРЕ, ЗАЩОТО НЕ МОГАТ ДА УКРИЯТ ИЛИ СПЕСТЯТ ДОРИ ЕДНО НЕЩО ОТ ИЗБРОЕНИТЕ 30 ПОЗИЦИИ, ИЗКЛЮЧАЯ ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ !!! 5/ Като махнем плащането на алтернативния данък, на осигуровките (2 бр.), на застраховките (3 бр.) и на винетните такси, които не се облагат по ЗДДС, то В 24 ОТ ГОРЕИЗБРОЕНИТЕ ПОЗИЦИИ всеки ДЗЛ на таксиметров автомобил на практика заплаща и включения ДДС като краен потребител – или ДЗЛ на таксиметровия автомобил, а на практика таксиметровият шофьор, който реално плаща вместо кухия ДЗЛ, СЕ ЯВЯВА НАЙ–ГОЛЕМИЯ ПЪЛНАЧ НА ДДС В РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ !!! ЩЕ СЕ НАМЕРИ ЛИ ПОНЕ ЕДИН ЧОВЕК ДА КАЖЕ НЕЩО НАПРОТИВ ? НЕ МОЖЕ ДА СЕ НАМЕРИ !!! А ще се намери ли някой да изброи повече от 10 до 15 позиции, ПО КОИТО ИЗВЪРШВА ПЛАЩАНИЯТА СИ ПО ДЕЙНОСТТА ВСЕКИ КОЙ ДА Е ДРУГ ТЪРГОВЕЦ В БЪЛГАРИЯ ? С ЛУПА ДА ГО ТЪРСИТЕ – НЕ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТАКЪВ ДРУГ ТЪРГОВЕЦ !!!

ПРИ ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ МОЛЯ ДА СПРЕТЕ С ОПЛЮВКИТЕ НА ТАКСИМЕТРОВИТЕ ШОФЬОРИ, ЗАЩОТО ЩЕ ВЗЕМЕМ МЕРКИ СРЕШУ ВСИЧКИ ВАС !!!

ЗА ТАКСИМЕТРОВИТЕ АПАРАТИ: където има хардуер и софтуер са възможни манипулации, особено в частта на хардуера. Възможно е и решаването на проблемите В РАМКИТЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ТАКСИМЕТРОВИ АПАРАТИ,тъй като те отговарят на Директивата MI–007 на ЕС. Не е проблем добавянето на началният час на всеки курс към изписването на крайния час във фискалния бон за клиента. Не са проблем и защитите: на сигнала от скоростната кутия към километража, както и манипулациите на престояването на таксиметровият автомобил, във връзка с крайната цена на курса, изписван на таксиметровите апарати. При това положение, за успокоение на таксиметровите шофьори, не се налага закупуването на нов тип таксиметрови апарати – и немският и българският са по Диктива MI–007 на ЕС – курсът обаче за клиента е доста по–скъп по немския, отколкото по българския апарат – и това можем да Ви го демонстрираме.

 ЗА ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ: най–малката икономическа единица на нашия пазар е ОТДЕЛНИЯТ ТАКСИМЕТРОВ АВТОМОБИЛ. В един автомобил трябва да има ЕДИН ТАКСИМЕТРОВ АПАРАТ и той ДА Е ФИСКАЛИЗИРАН НЕ НА ВОДАЧА, А НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ, КОЕТО НОСИ ОТГОВОРНОСТТА ЗА ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪЦИТЕ И ОСИГУРОВКИТЕ, както и отговорностите за трудовите договори при наличието на втори, а по изключение и трети шофьор. Тъй като това е практиката, то това трябва да е и ПРОМЯНАТА В ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ – навсякъде в закона да се изписва ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ОТ ИМЕТО … вместо ВОДАЧ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ОТ ИМЕТО .. 

НАШАТА ВИЗИЯ за ИЗДАВАНЕ И ПРЕИЗДАВАНЕ НА УВЛТА си остава в ДВЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

ПЪРВО НАПРАВЛЕНИЕ:  Новото картонче на Удостоверението за водач на лек таксиметров автомобил /УВЛТА/ ИААА към МТИТС да прекрати да го издава по новите и да продължи да го издава сега и за в бъдеще ПО СТАРИТЕ ГАБАРИТИ, предвид на това, че само при старите габарити може да се съхранява в „класьорите за документи”, намиращи се в търговската мрежа на нашата страна. Убедени сме, че това може да стане веднага.

ВТОРО НАПРАВЛЕНИЕ:  Съгласни сме, че вината е повече Наша, отколкото на ИААА и МТИТС, но Ви молим настоятелно веднага да направите по надлежния ред и СЛЕДНАТА ВТОРА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНА КОРЕКЦИЯ, касаеща отново УВЛТА, а именно:

1/ УВЛТА се придобива САМО ВЕДНЪЖ ЧРЕЗ ИЗПИТ.

2/ УВЛТА се преиздава САМО ПО ДОКУМЕНТИ на всеки пет години. Преиздаването следва да се направи в 14_дневен срок преди изтичането на фиксирания в него срок, като в противен случай водачът се счита, че е без УВЛТА до неговото преиздаване по документи. МОТИВИТЕ ни са, че водачът може да е в чужбина, в болница и т.н. или по различни причини да не е могъл да се включи в упоменатия 14_дневен срок, НО ЗАПАЗВАМЕ ПРЕЗЮМПЦИЯТА, ЧЕ УВЛТА СЕ ПРИДОБИВА САМО ВЕДНЪЖ ЧРЕЗ ИЗПИТ, А СЛЕД ТОВА СЕ ПОДНОВЯВА САМО ПО ДОКУМЕНТИ.

С болдиран подчертан текст да се четат предлаганите промени в ЗАП, от името на горецитираните:

… чл. 12, ал. 1: … или от данъчно задължените лица, извършващи дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка…Правоотношенията между превозвача и данъчно задълженото лице се уреждат с писмен договор…

 …чл. 24, ал. 1: … или от данъчно задължени лица, извършващи дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка…

 …чл.12, ал. 5: … списък с данните на данъчно задълженото лице, извършващо дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка…

 чл. 24, ал. 4: Ръководителят на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” издава удостоверение на водач на лек таксиметров автомобил на лице, което отговаря на изискванията по ал. 3, т. 1–4 и успешно е положило изпит по теми, определени с наредбата по чл. 12а, ал. 5. Удостоверението се издава за срок 5 години и се преиздава без изпит на лицето, което отговаря на изискванията по ал. 3, т. 1–4.

 …чл.24, ал. 8: …Регистрираният превозвач отговаря солидарно за вредите, причинени от данъчно задължените лица, които извършват таксиметров превоз на пътници от негово име, но за своя сметка, с изключение на вредите, покрити по застрахователни събития от застраховки „Гражданска отговорност” и „Злополука” съгласно Кодекса на застраховането…

 …чл. 24а, ал. 1: Разрешението за таксиметров превоз на пътници се издава от кмета на общината или от упълномощено от него длъжностно лице за всеки отделен автомобил. Второто изречение отпада.

 …чл. 24а, ал. 2, т. 2: регистрираният превозвач няма задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са разсрочени или отсрочени по законов ред.

чл. 24а, ал. 10: Общинският съвет може да определя броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на общината.

чл. 24а, ал. 11: Кметовете на общините определят минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на съответната община, където е издадено разрешението по ал. 1.

 …чл. 24а, ал. 12: Цените по ал. 11 се актуализират най-малко веднъж годишно до 31 май.

 …Създава се нова в чл. 24а, ал. 13: В таксиметровия апарат двете такси (първоначална и  за повикване ) не може да надвишават цената за един километър пробег по съответната тарифа в населено място с повече от 50 % и не може да са  по-малко от 50% от минималната тарифа, за съответната община.  Цената за една минута престой, не може да надвишава с повече от 50% цената за един километър пробег по съответната тарифа и не може да е по – малка от 50 % от минималната тарифа за съответната община.

Предвид на това, че в момента ЕНЕРГИЯТА НА НЯКОИ ОТ ВАС се насочва в неправилната посока, то да Ви кажем в прав текст: БОРБАТА ВИ ТРЯБВА ДА Е НАСОЧЕНА В ПРАВИЛНАТА ПОСОКА, Т.Е. КЪМ ЗАБРАНАТА НА ТРАНСПОРТНАТА КОМПАНИЯ „МАКСИМ“, А НЕ КЪМ ДРУГИТЕ ТАКСИМЕТРОВИ ШОФЬОРИ И КОМПАНИИ И ТО ГЛАВНО ОТ СОФИЯ, защото разликата е проста: първите извършват РЕГЛАМЕНТИРАНА ДЕЙНОСТ С НЕРЕГЛАМЕНТИРАНИ АВТОМОБИЛИ И ШОФЬОРИ, докато ВТОРИТЕ ИЗВЪРШВАТ РЕГЛАМЕНТИРАНА ДЕЙНОСТ С РЕГЛАМЕНТИРАНИ АВТОМОБИЛИ И ШОФЬОРИ.

НАГЛЕЦЪТ „МАКСИМ казва, че НЕ ТРАНСПОРТИРА  а СВЪРЗВА ЧРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕТО СИ НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ ТРАНСПОРТИРАНЕ КЛИЕНТИ С ИМАЩИ ВЪЗМОЖНОСТИ В ТОВА ОТНОШЕНИЕ ШОФЬОРИ СРЕЩУ ОПРЕДЕЛЕНО ЗАПЛАЩАНЕ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРИЛОЖЕНИЕТО СИ, при това без необходимите РЕГИСТРАЦИИ и РАЗРЕШЕНИЯ за болшинството шофьори и автомобили на базата на договорните отношения по-между им, които отношения те отричат (играейки прословутата у нас игра „ТУКА ИМА, ТУКА НЕМА“).

Убедени сме, че първо дейността на НАГЛЕЦА ще бъде забранена от ВАС по образ и подобие на UberX, а после при сезиране аналогично ще се произнесе и СЪДЪТ в Люксембург (където работят най-добрите представители на националните си държави), защото в противен случай това ще бъде НАЧАЛОТО НА КРАЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. Ние като част от  IRU (Международния съюз за автомобилен транспорт) ще го предизвикаме! Или официално ще СТОРНИРАМЕ Закона за автомобилните превози и произтичащите от него Наредби №№ 34 и 35, регламентиращи дейността ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С АВТОМОБИЛИ ОТ ПУНКТ А ДО ПУНКТ Б срещу заплащане, започвайки НЕ ТРАНСПОРТИРАНЕ, а СВЪРЗВАНЕ на НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ ТРАНСПОРТИРАНЕ КЛИЕНТИ чрез нашите МОБИЛНИ ТИП “МАКСИМ ПРИЛОЖЕНИЯ.

=====================================================================

                                                                                     С уважение,

                                                                                                д.т.н. инж. Кирил Ризов

Председател на СНЦ “СЪЮЗ ТАКСИ”

Подобна статия може да прочетете ТУК.

 2,366 total views,  2 views today

Сподели:

Оценете тази публикация
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...

Сродни публикации