автобусни превозвачи на протест в софия

Отчетен доклад за мандат 2019-2020 на Конфедерация на Автобусните превозвачи

Д О К Л А Д  ОТ МАГДАЛЕНА КИРИЛОВА МИЛТЕНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ

 ОТНОСНО: ОТЧЕТ НА МАНДАТ 2019-2020Г.

        Уважаеми дами и господа,

    Конфедерация на автобусните превозвачи беше учредена и регистрирана в Агенция по вписванията на 25.01.2019г.

    Част от основните цели и задачи на Конфедерацията, разписани в приетия Устав,  са да представлява и пази общите интереси на бранша, да  подпомага  дейността на членовете си и да работи за осъществяване на разумна транспорта политика в областта на общественият превоз на пътници.

    За  периода от 25.01.2019г. до настоящия момент Конфедерацията беше изправена пред много предизвикателства. Бяха начертани конкретни действия и мерки за работа със съответните институции, които да доведат до решаване на проблемите пред които е изправен бранша. Основните приоритети на Конфедерацията са решаване на проблема с нерегламентираният превоз на пътници, липсата на европейско финансиране, липсата и неправилното разпределение на средствата за субсидиране и компенсиране на превозите,   липса на законодателни инициативи, които да подобрят работната среда и да решат проблемите с монтирането на коланите, видео наблюдението, свръх високите глоби, проблемите с възлагането на превозите по реда на Закона за обществените поръчки, въвеждането на тол-системата, предстоящото въвеждане на бонус-малус системата, административните тежести за бранша и редица други възникнали текущи проблеми.

       През изтеклия едногодишен мандат бяха предприети следните действия:

 1. На 08.02.2019г. след обявени от Конфедерация на автобусните превозвачи протестни действия беше проведена среща при Премиера г-н Бойко Борисов, на която присъстваха г-н Томислав Дончев, Заместник министър-председател и г-н Росен Желязков, Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Бяха поети конкретни ангажименти за решаване на поставените проблеми.
 2. В следствие на проведената при Премиера среща последваха редица срещи с г-н Желязков, Министър на транспорта и г-н Горанов,  Министър на финансите.  Проведоха се редица срещи и с НАП и ИА”АА, в следствие на  които се извършиха  масови проверки, които обаче не доведоха до желаните резултати за бранша. Сформирана бе работна група, която работи по промяната  на Закона за автомобилните превози, в която освен представители на бранша, участваха Министерство на транспорта, ИА”АА”,  Министерство на финансите  и Националното сдружение на общините. Предвид разногласията, възникнали в работния процес и с оглед защита, както на обществения интерес, така и на интересите на бранша, след доста тежки преговори,  закона беше финализиран и внесен в Министерски съвет през  месец  декември 2019г. Към настоящият момент ЗИД на ЗАвП е приет от Министерски съвет и от Комисията по транспорт към Народното събрание и предстои да бъде гласуван на първо четене от народните представители. Очакваният резултат е Законът да бъде приет до края на месец февруари.
 1. На 16.05.2019г., след съвместна пресконференция на Конфедерация на автобусните превозвачи и превозвачите на товари – СМП, КАПБ, относно въвеждането на тол-системата и твърде високите цени, предложени на бранша, се проведе среща при Премиера г-н Бойко Борисов, в следствие на която старта на тол-системата беше отложен за месец март 2020г.
 2. Конфедерация на автобусните превозвачи участва и в няколко пресконференции, последната от които на 28.11.2019г., относно бонус-малус системата. Беше проведена среща и с министър Желязков, на която беше поставен този проблем. Вследствие на предприетите действия, въвеждането на бонус-малус системата беше отложено. Становището на Министерство на транспорта е категорично и защитава интереса на бранша, като предлага превозвачите да бъдат изключени от обхвата на системата. Това становище е прието от КФН.
 3. Конфедерация на автобусните превозвачи проведе срещи и депозира становище и относно Проект за изменение на ЗАвП, относно обвързването на бранша с Административно-процесуалния кодекс и опита на администрацията да вмени на превозвачите административни функции при осъществяване на своята дейност. В следствие на това Законопроекта беше оттеглен.
 4. По посочените теми през изтеклия мандат освен срещи е водена и кореспонденция със съответните институции, като Конфедерация на автобусните превозвачи е внесла над 25 броя писма и становища до съответните институции. По подадена жалба до Главния прокурор бяха образувани досъдебни производства относно нерегламентираният превоз на пътници. Поради липса на доказателства, повечето производства са прекратени, но това е едно от основанията ни да настояваме за инкриминиране на нерегламентираният превоз на пътници . Конфедерация на автобусните превозвачи участва активно в  редица медийни изяви, както в  телевизионни формати, така и в радио предавания и печатни медии, като целта е представяне на проблемите ни и търсене, както на институционална, така и на  обществена подкрепа за тяхното решаване.
 5. Въпреки предприетите действия, постигнатите от Конфедерация на автобусните превозвачи към месец ноември 2019г. не бяха задоволителни, тъй като поетите от Премиера ангажименти през месец февруари не бяха изпълнени. Това доведе до нова кореспонденция помежду ни през месец ноември и до обявяване на протестни действия от страна на бранша от 13.12.2019г., които от 13.01.2020г. следваше да прераснат в ефективни. Междувременно, поради приетите тарифи за тол-системата, към протеста ни се включиха редица наши колеги автобусни превозвачи и  пет сдружения на превозвачите на товари. След проведени срещи и разговори с представители на Национален таксиметров синдикат, таксиметровият бранш се присъедини към протестните ни действия, като подкрепи искането ни  за инкриминиране на нерегламентираният превоз на пътници. Протеста ни беше подкрепен от превозвачите на горива, от Българското обединение на шофьорите, от АЕБТРИ  и  от зърно производителите, като на 07.01.2020г. представители на всички посочени организации участваха в пресконференция в БТА, на която представихме исканията си. 
 6. На 10.01.2020г., след покана от страна на Премиера, беше проведена  среща, на която всички наши искания бяха приети и бяха поети конкретни ангажименти за тяхното изпълнение.  Към днешна дата сме постигнали следния напредък:
 • На 15.01.2020г. ЗИД на ЗАвП бе гласуван и приет от Комисия по транспорт към Народното събрание. Между първо и второ четене на закона ще бъдат внесени текстове, инкриминиращи нерегламентираният превоз на пътници. В Закона са изчистени текстовете, касаещи оборудването с колани на автобусите от Клас II. Удължен е срокът за въвеждане на видео наблюдението с 12 месеца, като ще продължим да настояваме за неговата отмяна или отлагането му до 2022г. Намалени са голяма част от глобите.  Разписани са текстове, които предвиждат санкциониране на таксиметрови превозвачи, които извършват превози на цената на билета по редовните автобусни линии. Предвиден е ред за дофинансиране на превозите от страна на общините –възложители.
 • На 16.01.2020г. беше проведена среща при г-н Томислав Дончев, Заместник министър-председател. На срещата, в присъствие на наши експерти, бяха обсъдени възможностите за допускане на бранша до евро финансиране. В рамките на настоящата седмица ще бъде създадена работна група, която до края на месец февруари ще излезе със становище относно това, по какви приоритетни оси ще се търси финансиране в следващия програмен период и какви са възможностите за ползване на финансови инструменти към настоящия.  В края на месец февруари предстои нова среща с г-н Дончев, на която ще се вземат окончателни решения по въпроса.
 • В бюджет 20202г. са предвидени 7 млн. лева увеличение на субсидиите, като след проведена работна среща в ИА”АА” се взе решение за слабо населените места да бъдат предвидени средства, които да покрият загубите на превозвачите със 70- 80 % . Към настоящият момент този процент е 42%. Предвидени са и 5 млн.лева, увеличение на компенсациите, като неизплатените суми за 2019г. са 7 млн.лв. При така предвидените средства, разходите ни за намалени цени на пътуванията ще бъдат минимизирани. Ако се запази броят на издадените превозни документи  от 2019г., недостигът ще бъде 2 млн.лева, като ще продължим разговорите ни в посока увеличаването му до необходимия размер.  В рамките на следващата седмица ще бъде проведена работна среща в ИА”АА”, на която ще обсъдим справедливото разпределение на тези средства по пера за текущата година. Предстои сформиране на работна група, която да изготви и необходимите промени в Наредбата за субсидиране и компенсиране на превозите, които промени да регламентират участието на общините във субсидирането, както и  да изготви необходимите промени в Наредба № 2 от 15.03.2002г., където основно трябва да се засегне редът за възлагане на превозите. Очакват се конкретни предложения от Министерство на финансите, относно участието на общините при предоставянето на средства за субсидиране.
 1. През изтеклия мандат Конфедерация на автобусните превозвачи е провеждала редица индивидуални срещи по конкретно проблеми на наши колеги в отделни градове, като е съдействала за тяхното разрешаване. Проведохме и две национални срещи на превозвачите в Слънчев бряг и Добрич, и настоящата среща в Пловдив. Предстоят срещи и в други градове и региони. Към Конфедерацията се присъединяват нови членове, които предстои да бъдат приети от общото събрание.
 2. През изтеклия мандат Конфедерация на автобусните превозвачи не е събирала членски внос от своите членове. Разходите за наемане на зали за пресконференции, срещи, събития, разходи за печатни материали и други разходи са средства, предоставяни от отделни наши членове. НСАП заплатиха и предоставиха плакати за протеста и осигуриха зала в БТА за пресконференция. БФПТ обезпечи финансово и организира Конференция в хотел ”ЕКСПО” София. НСП-Варна организира и пое разноските за срещата в Добрич. „ТК БУС ПЕРНИК” ООД пое разходите за плакати,  консултантски и пиар услуги  и наемане на зали за пресконференциите в БТА. НСП организира срещата в Слънчев бряг.  „Хеброс бус” АД организира и осигури зала за срещата в Пловдив. Не са разходвани средства за юридически услуги, тъй като кореспонденцията с институциите е подготвяна и осъществявана лично от Председател на Конфедерацията. Не са разходвани средства за изготвяне на сайт на Конфедерацията, същият е изготвен бъзвъзмездно.

    В рамките на изтеклия едногодишен мандат Конфедерация на автобусните превозвачи се утвърди като надежден партньор, както на своите членове, така на институциите и на правителството. Конфедерацията е разпознаваема от обществото структура, ползваща се с обществено доверие, която има ясна и категорична позиция на браншова организация отстояваща  и защитаваща правата си, спазвайки българското и европейско законодателство.

                С УВАЖЕНИЕ,

               МАГДАЛЕНА МИЛТЕНОВА

               Председател на КАП

Сходни теми.

 9,136 total views,  1 views today

Сподели:

Оценете тази публикация
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Сродни публикации