искания на таксиметрови водачи

Искания на таксиметровите водачи

Изх. № 287/15.01.2020 г                                                     До

                                                                                              КТИТС и КБФ

                                                                                              на НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ    

                                                                                              в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 И  С  К  А  Н  И  Я

от СЪЮЗ ТАКСИ, НАЦИОНАЛНИЯ СЪЮЗ НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ,

БРАНШОВАТА КАМАРА НА ТАКСИМЕТРОВИТЕ ВОДАЧИ И ПРЕВОЗВАЧИ,

АСОЦИАЦИЯТА НА ТАКСИМЕТРОВИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ

 Уважаеми дами и господа от двете комисии по ТРАНСПОРТ и по ФИНАНСИ,

 След ползотворните ни срещи в МТИТС и ИА“АА“ останаха нерешени някои проблеми, засягащи бранша ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ, поради което се обръщаме към Вас за тяхното решаване чрез съответните допълнителни промени в ЗАП (Закона за автомобилните превози), ЗДвП (Закона за движение по пътищата), ЗМДТ (Закона за местните данъци и такси) и по системата „Бонус–малус“, разчитайки на Вашата съпричастност (както винаги) към нашите проблеми:

  ПЪРВО по ЗИД на ЗАП:

 Във внесения ЗИД на ЗАП в НС от МС [изготвен от МТИТС (респективно ИА“АА“)] НАСТОЯВАМЕ ЗА СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНЕНИЯ:

ОТНОСНО § 54: Категорично не сме съгласни с тази промяна на чл. 106а относно някои от подточките на новосъздадената т. 7 към буква „г“ на т. 2 от ал. 1, третираща временно отнемане на удостоверението на водач на лек таксиметров автомобил (УВЛТА) за срок от една година на водача, който извършва таксиметров превоз на пътници, ЗАЩОТО ЩЕ ОСТАНЕМ БЕЗ ТАКСИМЕТРОВИ ШОФЬОРИ, а в същото време сме напълно съгласни, така написаните текстове да останат валидни за водачите, извършващи НЕРЕГЛАМЕНТИРАН ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ.

 МОТИВИТЕ ни са следните:

  • подточка „а“ на т. 7 не трябва да съществува, защото няма таксиметров шофьор, на който в условията на стрес при качване на клиента от улицата или адреса (подвикване, подсвиркване и т.н. от другите участници в движението) да не му се е случвало да забрави включването на таксиметровия апарат, а след това с клиента да уточнят курса и плащането – ЗА ТОВА Е ДОСТАТЪЧНА ДОСЕГАШНАТА ПАРИЧНА ГЛОБА КАТО ПРЕВЕНЦИЯ;
  • подточка „в“ на т. 7 не трябва да съществува, защото в бързината да събере приходите за тридесетината плащания с различна периодичност по таксиметровия автомобил и шофьор, ТАКСИМЕТРОВИЯТ ШОФЬОР МОЖЕ ДА СЕ ЗАБАВИ ЗА МЕТРОЛОГИЧНИЯ КОНТРОЛ, НО И ЗА ТОВА Е ДОСТАТЪЧНА ДОСЕГАШНАТА ПАРИЧНА ГЛОБА КАТО ПРЕВЕНЦИЯ;
  • подточка „д“ на т. 7 не трябва да съществува, ЗАЩОТО ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПОВТОРНО НАРУШЕНИЕ НА ТОЗИ ЗАКОН Е ЕДВА ЛИ НЕ ЕЖЕДНЕВНА, НО И ЗА ТОВА Е ДОСТАТЪЧНА ДОСЕГАШНАТА ПО–ГОЛЯМА ПАРИЧНА ГЛОБА КАТО ПРЕВЕНЦИЯ.

ПРЕДЛАГАМЕ НОВ ПАРАГРАФ:

чл.24А, (11) (Нова – ДВ, бр. 17 от 2011 г., в сила от 26.05.2011 г., доп., бр. 60 от 2014 г., предишна ал. 5, бр. 32 от 2016 г., в сила от 1.04.2016 г.) Общинските съвети определят минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на съответната община, където е издадено разрешението по ал. 1. и не по–късно от 31.10. на всяка календарна година решават за техните корекции, а при отсъствие на такова решение остават валидни текущите съответни цени.(булдираният текст е предлаганата от нас корекция)

 МОТИВИТЕ ни са, че както има срок за произнасяне на общините по размера на алтернативния данък от всеки таксиметров автомобил и той е 31.10. на всяка календарна година, то датата да бъде записана и като крайна за произнасяне на общините по минималните и по максималните тарифи, на които ще возят таксиметровите автомобили в тяхната община.

 ПРЕДЛАГАМЕ В СЪЩЕСТВУВАЩИЯ § 58 НОВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗДвП:

 Да се инициира следната промяна в ЗДвП:

…Раздел III. Разположение на нерелсовите пътни превозни средства върху пътя
Чл. 15. …
(6) (Нова – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Когато пътна лента е сигнализирана за движение само на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници, се забранява движението на други пътни превозни средства с изключение на таксиметрови автомобили с клиенти.(булдираният текст е предлаганата от нас корекция)

 МОТИВИТЕ  ни са, че само по този начин ще се облекчат другите платна за движение на МПС, без да се натоварва BUS_лентата като платно за движение на превозни средства за обществен превоз на пътници, което се вижда от всяка симулация на трафика. Царствени, от гледна точка на трафика, са не само превозните средства за обществен превоз на пътници, но и таксиметровите автомобили, превозващи същите пътници.

 ПРЕДЛАГАМЕ НОВ ПАРАГРАФ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗМДТ:

 Да се инициира следната промяна в чл. 58 на ЗМДТ, на който да се позовават съответните НИД на съответните НАРЕДБИ за изменение на данък МПС на съответните общини:

Чл. 58. (1) Освобождават се от данък превозните средства на: …
(2) (Отм. – ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., нова – ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., доп. – ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. – ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Освобождават се от данък електрическите автомобили, мотоциклети и мотопеди, както и електрическите превозни средства категории L5е, L6е и L7е, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013.

Създава се нова ал. 3:

(3) Освобождават се от екологическата компонента, но не и от имуществената компонента на данъка при неговото формиране леките и товарните автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т., ако са хибридни или с инсталации за пропан (втечнен нефтен газ) или за метан (природен газ).

 МОТИВИТЕ ни са, че изброените автомобили не замърсяват въздуха на България. След като електрическите автомобили са изцяло освободени от данък МПС (защото нямат двигател с вътрешно горене), то хибридните и автомобилите на пропан и на метан (независимо от тяхното предназначение), за инсталациите на които гражданите се натоварват значително във финансов план, само и само да не замърсяват въздуха на България, следва тези три категории автомобили да бъдат освободени поне от екологическата компонента при запазване на имуществената компонента на данък МПС.

ОТНОСНО § 65: Съгласни сме, но при условие, че към четирите изключения ЩЕ ДОБАВИТЕ И § 18 относно чл. 24 и новата ал. 9.

 МОТИВИТЕ ни са, че и тук са необходими две години, за да се случат нещата откъм производителите на таксиметрови апарати и сервизните работилници за тях, както и откъм финансовите възможности на таксиметровите шофьори.

 ВТОРО по системата „Бонус–малус“, молим за депутатска намеса:

 Оценяваме огромните усилия на участниците от КФН (Комисията за финансов надзор), МВР и МТИТС в изготвянето на системата „Бонус–малус“.

Всяка система е като всеки жив организъм, защото изисква огромни усилия, за да оцелее.

Направено е много в правилната посока от предното обществено обсъждане, но остава още малко, което не е толкова просто.

НАСТОЯВАМЕ КАТЕГОРИЧНО НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДА „ПОДБУТНАТ“ ПРЕЦИЗИРАНЕТО НА СИСТЕМАТА В СЛЕДНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

  • класът на водача (не собственика на МПС, а другия/те водач/и) да влияе само за времето до отписването му като такъв от полицата „Гражданска отговорност“ върху самата нея – с други думи за свещената справедливост – от 12 месечния срок на тази застраховка влиянието на класа на изгонения от собственика водач и отписан при застрахователя примерно след 5 месеца с анекс към полицата „Гражданска отговорност“ ДА НЕ ВЛИЯЕ ПРЕЗ ОСТАВАЩИТЕ 7 МЕСЕЦА – ДА СЕ ПРЕЦЕЗИРА КАК ТОВА ВЛИЯНИЕ ЩЕ СЕ КОМПЕНСИРА;
  • независимо от това колко са алтернативните скали за „бонус–малус“ и колко са класовете в тях НЕ МОЖЕ В НАЙ–УТЕЖНЯВАЩИЯ „МАЛУС“ КЛАС ДА СЕ РЕАЛИЗИРА УВЕЛИЧЕНИЕ ОТ 400% НА БАЗОВАТА ПРЕМИЯ. ТОВА МОЖЕ ДА Е НАЙ–МНОГО ДО 200%.

 МОТИВИТЕ ни са, че с тези две корекции, ЗА КОИТО НАСТОЯВАМЕ, системата „Бонус–малус“ ЩЕ СТАНЕ СПРАВЕДЛИВА ЗА ВСИЧКИ ОТ НЕЙНИЯ ОБХВАТ

   С уважение,

   д.т.н. инж. К. Ризов

Председател на СНЦ “СЪЮЗ ТАКСИ”

 

 2,826 total views,  3 views today

Сподели:

Оценете тази публикация
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Сродни публикации