Подкрепа на микро и малки предприятия

Безвъзмездна помощ от държавата

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ от ДЪРЖАВАТА от 3000 до 10000лв.

   Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) е обявил за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на оперативната програма.Срока за обществено обсъждане беше до 22.04. По тази програма могат да кандидатстват микро и малки предприятия. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 88 453 495,45 евро/ 173 000 000 лева. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 3 000 лева, а максималният размер е 10 000 лева. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16.30ч. на 30.05.2020г.
Неободимите към този момент документи :
1.Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от ДОПК за наличието или липсата на задължения; програмата допуска наличие на задължения не повече от 50 000лв. и не повече от 1% от оборота на предриятието за 2019г.;
2.Удостоверение на липса на задължения към общината, на чиято територия е регистрирано предприятието;
3.Свидетелство за съдимост на лицето/лицата, с право да представляват кандидата, независимо от това дали заедно и/или поотделно, и/или по друг начин/издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му;

 50,908 total views,  2 views today

Сподели:

Оценете тази публикация
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Сродни публикации